REGULAMIN

WARSZAWSKIEGO KOŁA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH PTTK

Uchwalony na podstawie Statutu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego uchwalonego 14 kwietnia 2012 r. przez Nadzwyczajny Zjazd Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego

 

Rozdział I

Cele i zadania Warszawskiego Koła Przewodników Miejskich PTTK

1.

 1.    Podstawowąjednostką organizacyjną zrzeszania się w PTTK przewodników miejskich po Warszawie jest Warszawskie Koło Przewodników Miejskich PTTK, zwane dalej „Kołem”.
 2. Koło działa w ramach struktury organizacyjnej Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK, zwanego dalej „Oddziałem”.
 • 2.
 1. Koło zrzesza przewodników turystycznych, którzy swoją przynależność do PTTK dokumentują w Kole poprzez złożenie deklaracji i opłacenie składki członka PTTK oraz składki dodatkowej, uchwalonej przez Walne Zebranie Koła.
 2. Koło zrzesza przewodników turystycznych, o których mowa w ust. 1,:

1) posiadających uprawnienia państwowe nadane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 133 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 31, poz. 301),

lub

2) członków PTTK, którzy w dniu wejścia w życie ustawy o usługach turystycznych posiadali uprawnienia przewodnickie nadane przez PTTK, a uprawnień tych nie potwierdzili jako uprawnienia państwowe w myśl ustawy o usługach turystycznych,

lub

3) posiadających uprawnienia nadane na podstawie Uchwały nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 27 lutego 2014 r. o nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK na wniosek organizatorów szkoleń.

4) posiadających uprawnienia przewodnickie, którzy dokumentują swoją przynależność do innych kół PTTK, również spoza terenu działalności Warszawskiego Oddziału Przewodników.

 • 3.

Do zadań Koła należy:

 1. l) zrzeszanie w PTTK przewodników posiadających uprawnienia nadane zgodnie z obowiązującymi przepisami (uprawnienia państwowe i uprawnienia PTTK),

2)                 prowadzenie szkolenia i dokształcanie przewodników,

3)                 inicjowanie działalności wydawniczej ze szczególnym uwzględnieniem materiałów szkoleniowych,

4)                 prowadzenie działalności krajoznawczej oraz organizowanie i ułatwianie przewodnikom uprawiania turystyki we wszelkich jej formach,

5)                 współdziałanie z Zarządem Oddziału w zakresie:

 1. a) realizacji działań Oddziału PTTK,
 2. b) przedłużania uprawnień przewodników jako członków kadry programowej PTTK w legitymacjach przewodnika turystycznego PTTK,
 3. c) organizowania kursów dla kandydatów na przewodników,
 4. d) wyróżniania i odznaczania przewodników jako dowodu uznania za ich pracę i działalność społeczną,
 5. e) sprzętu i odzieży ochronnej,

6)                 służenie fachową wiedzą przewodnicką innym jednostkom organizacyjnym oraz komisjom działającym przy Oddziale w realizowaniu ich zadań programowych,

7)                 pomoc członkom Koła w trudnej sytuacji życiowej poprzez udzielanie zwrotnych pożyczek i bezzwrotnych zapomóg,

8)                 współdziałanie z Krajowym Samorządem Przewodników Turystycznych PTTK, Komisją Przewodnicką ZG PTTK oraz Samorządem Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Mazowieckiego.

Rozdział II

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 • 4.
 1. Członkiem Koła może być przewodnik – członek PTTK, który złożył deklarację i zostanie przyjęty przez Zarząd Koła.
 2. Członek Koła ma prawo:

1)                  wybierać i być wybieranym do władz PTTK,

2)                  zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK,

3)                  korzystać z pomocy iurządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny PTTK,

4)                  nosić odznakę organizacyjną PTTK oraz odznaki przewodnickie.

 1. Członek Koła jest zobowiązany do:

1)                  przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK,

2)                  aktywnego uczestnictwa w działalności PTTK,

3)                  dbania o dobre imię PTTK i przewodnictwa,

4)                  regularnego opłacania składki członkowskiej PTTK oraz dodatkowej składki Koła, uchwalonej przez Walne Zebranie Koła, w terminie do 31.03 danego roku.

 1. Szczegółowe prawa i obowiązki członków PTTK określa Statut PTTK  uchwalony przez Walny Zjazd PTTK.
 • 5.
 1. Utrata członkostwa w Kole następuje w przypadku:
 2. l) dobrowolnego wystąpienia z Koła lub z PTTK,

2)                  skreślenia z listy członków PTTK wskutek zalegania z opłatą składki członkowskiej za okres dłuższy niż 12 miesięcy,

3)                  wykluczenia z PTTK prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego,

4)                  pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

 1. Utrata członkostwa w Kole może nastąpić również w drodze uchwały Zarządu Koła wskutek nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składki dodatkowej uchwalonej przez Walne Zebranie Koła.
 2. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie za pośrednictwem Zarządu Koła do Zarządu Oddziału PTTK w ciągu 3O dni od otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.
 3. W przypadku utraty członkostwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2, członkostwo może być przywrócone po opłaceniu zaległych składek.

Rozdział III

Władze Koła

 • 6.
 1. Władzami Koła są:
 2. l) Walne Zebranie Koła, zwane dalej „zebraniem”,

2)                  Zarząd Koła,

3)         Komisja Rewizyjna Koła.

 1. Zebranie jest najwyższą władzą Koła.
 2. Zebranie Koła dokonuje wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz delegata (delegatów) na Zjazd Oddziału według zasad określonych regulaminem wyborczym ustalonym przez Zarząd Główny PTTK, w liczbie określonej kluczem wyborczym ustalonym przez Zarząd Oddziału PTTK, a także delegatów na wojewódzką konferencjęSamorządu Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Mazowieckiego.
 3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła trwa 4 lata.
 4. Zebranie Koła uchwala wysokość dodatkowej składki członkowskiej, o której mowa w §2 ust. 1.
 5. Walne Zebranie Koła odbywa się raz na cztery lata, chyba ze uchwałą Walnego Zebrania kadencja władz zostanie skrócona.
 6. Walne Zebranie Koła może być zwołane przy zachowaniu drugiego terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu zebrania musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.
 7. Walne Zebranie Koła obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
 8. Walne zebrania odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.
 • 7.
 1. Zebranie Koła jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z niniejszym regulaminem i uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych do głosowania członków Koła , z zastrzeżeniem § 6 ust. 8.
 2. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwały o rozwiązaniu Koła.
 3. Zebranie Koła podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Wybory władz Koła oraz delegatów na Zjazd Oddziału oraz delegatów na wojewódzką konferencję Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Mazowieckiego odbywają się w głosowaniu tajnym.
 4. Do kompetencji walnego zebrania Koła należy:

1)         rozpatrywanie  i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej,

2)         rozpatrywanie wniosków członków,

3)         udzielanie bezwzględną większością głosów na wniosek komisji  rewizyjnej, absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła pełniącym te funkcje w upływającej kadencji. Nie uzyskanie absolutorium przez członków zarządu Koła wyłącza ich z kandydowania do władz w najbliższej kadencji.

4)         wybór zarządu i komisji rewizyjnej, delegatów na zjazd oddziału oraz delegatów na wojewódzką konferencję Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Mazowieckiego

 • 8.
 1. Zebranie Koła, może być zwołane:

1)                  z inicjatywy Zarządu Koła,

2)                  na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła,

3)         na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Koła.

 1. Zebranie Koła, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 winno być zwołane w terminie 14 dni od złożenia wniosku.
 • 9.
 1. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Koła należy podać do wiadomości członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 2. Porządek obrad zebrania powinien obejmować:

1)                  otwarcie zebrania, wybór prezydium w tym przewodniczącego i sekretarza obrad, ustalenie prawomocności zebrania, uchwalenie porządku obrad,

2)                   sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła,

3)                  dyskusję nad sprawozdaniem i podjęcie uchwał.

 1. Jeżeli Zebranie Koła dokonuje również wyborów, to porządek obrad, poza punktami określonymi w ust. 2, powinien zawierać kolejny punkt 4 – wybory, w tym: ustalenie list wyborczych, wybór odpowiednich komisji i głosowanie. W tym przypadku porządek obrad należy uzupełnić wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 2. Porządek obrad Zebrania Koła zwołanego w trybie § 8 winien obejmować odpowiednie punkty w zależności od złożonego wniosku.
 3. Wybory do władz Koła odbywają się na podstawie ordynacji wyborczej uchwalonej przez ZG PTTK.
 • 10.

Czynne i bierne prawo wyborcze delegatów na Zjazd Oddziału PTTK przysługuje tylko członkom Koła, którzy opłacają składki członkowskie PTTK w tym oddziale.

 • 11.
 1. Zarząd Koła kieruje bieżącą działalnością Koła w okresie pomiędzy zebraniami i ponosi za nią odpowiedzialność przed Zebraniem Koła oraz przed Zarządem Oddziału PTTK.
 2. Zarząd Koła składa się z nie mniej niż 3 członków wybranych przez Zebranie Koła. Liczbęczłonków Zarządu Koła uchwala Walne Zebranie.
 3. Jeżeli Walne Zebranie Koła nie postanowi inaczej wówczas zarząd wybiera ze swego grona prezesa, 1-2 wiceprezesów, sekretarza iskarbnika.
 4. Zarząd w okresie kadencji może uzupełnić swój skład o nowych członków w miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby osób wybranych przez Zebranie Koła.
 • 12.

Uchwały Zarządu Koła zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

 • 13.

Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 • 14.

Do kompetencji Zarządu Koła należy:

1)         zwoływanie Zebrań Koła,

2)                  wykonywanie uchwał władz PTTK oraz Zebrań Koła,

3)                  uchwalanie planów pracy oraz preliminarzy budżetowych Koła,

4)                  zarządzanie funduszami imajątkiem Koła w granicach preliminarza budżetowego,

5)                  czuwanie nad wykonywaniem obowiązków statutowych i regulaminowych przez członków Koła,

6)                  prowadzenie ewidencji członków oraz zbieranie składek członka PTTK oraz składek dodatkowych uchwalonych przez Walne Zebranie Koła,

7)                  powoływanie w miarę potrzeby zespołów w szczególności do spraw szkoleniowych,

8)                  opiniowanie i akceptowanie zgłoszeń na kurs instruktora przewodnictwa,

9)                  Nadawanie/opiniowanie kandydatur do godności przewodnika – seniora oraz innych godności uchwalonych przez Zarząd Oddziału zgodnie ze statutem PTTK,

10)              występowanie z wnioskami do Zarządu Oddziału o nadanie odznaczeń i wyróżnień członkom Koła zgodnie z trybem ustalonym przez ZG PTTK,

11)       prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z działalności Koła,

12)       opieka nad kandydatami na przewodników,

13)       składanie sprawozdań rocznych i za okres kadencji Zebraniu Koła oraz Zarządowi Oddziału.

 • 15.
 1. Zespół do spraw szkoleniowych jest organem Zarządu Koła realizującym wytyczne władz PTTK w zakresie podnoszenia kwalifikacji fachowych przez przewodników.
 2. Do zadań zespołu do spraw szkoleniowych należy:
 3. l) prowadzenie planowego dokształcania przewodników,

2)                  inicjowanie i wydawanie skryptów szkoleniowych,

3)                  opieka nad kandydatami na przewodników poprzez zapraszanie na zebrania szkoleniowe i do współpracy przy organizowaniu imprez przez Zarząd i członków Koła.

 • 16.
 1. Zarząd Koła może być zawieszony przez Zarząd Oddziału PTTK w przypadkach:
 2. l) rażącego lub uporczywego naruszenia obowiązków wynikających ze statutu PTTK lub statutu Oddziału PTTK,

2)                  działania na szkodę PTTK, Oddziału, Koła,

3)                  zaniechania działalności,

4)                  naruszenia podstawowych zasad prawidłowego gospodarowania majątkiem.

 1. Decyzja, o której mowa w ust. l, może być podjęta po wysłuchaniu Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła, chyba że nie złożyły one wyjaśnień w określonym terminie,
 2. W przypadku zawieszenia Zarządu Koła, Zarząd Oddziału powołuje tymczasowy zarząd, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn zawieszenia oraz zwołanie w ciągu trzech miesięcy od daty zawieszenia Walnego Zebrania Koła celem wybrania nowego zarządu lub podjęcia uchwały o rozwiązaniu Koła.
 • 17.
 1. Komisja Rewizyjna Koła składa się nie mniej niż z 3 członków wybranych przez Zebranie Koła. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej uchwala Walne Zebranie.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa isekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami zarządu Koła.
 4. Prezes lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w po­siedzeniach Zarządu Koła.
 5. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Koła należy:
 6. l) kontrolowanie całokształtu działalności Zarządu Koła ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

2)                  przedkładanie Zarządowi uwag o wykonaniu preliminarza budżetowego oraz o wynikach przeprowadzonych kontroli,

3)                  składanie Zebraniu Koła sprawozdania ze swej działalności,

4)                  stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła.

Rozdział IV

Finanse i majątek Koła

 • 18.
 1. Koło realizuje swe zadania w oparciu o środki finansowe uzyskane z:
  1. części składek członkowskich PTTK,
  2. dodatkowych składek uchwalonych przez Walne Zebranie Koła,
  3. dotacji, darowizn iinnych świadczeń.
 1. Niezależnie od składki członkowskiej PTTK, Koło ma prawo ustanowić i pobierać składki dodatkowe przeznaczone w całości na działalność Koła w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Koła.
 • 19.
 1. Sposób zarządzania funduszami i majątkiem Koła oraz funduszami i majątkiem powierzonym Kołu regulują przepisy obowiązujące w PTTK.
 2. Majątek użytkowany przez Koło jest majątkiem Oddziału PTTK i w przypadku rozwiązania Koła przechodzi na rzecz Oddziału, a o jego dalszym przeznaczeniu decyduje Zarząd Oddziału.
 3. Majątek przekazany Kołu w użytkowanie w przypadku rozwiązania Koła stanowi mienie przekazującego w użytkowanie.

Rozdział V

Rozwiązanie Koła

 • 20.
 1. Rozwiązanie Koła może nastąpić na podstawie uchwały WalnegoZebrania Koła, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału.
 2. Rozwiązanie Koła może nastąpić również na podstawie uchwały Zarządu Oddziału w przypadkach określonych statutem Oddziału.
 3. O rozwiązaniu Koła należy zawiadomić Samorząd Przewodników TurystycznychPTTK Województwa Mazowieckiegooraz Komisję Przewodnicką Zarządu Głównego PTTK.
 • 21.
 1. W przypadku rozwiązania Koła na podstawie § 22 ust. 1 i 2 likwidatorami Koła jest komisja likwidacyjna lub likwidator powołany przez Zarząd Oddziału.
 2. Likwidację przeprowadza się zgodnie z przepisami obowiązującymi w PTTK.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

 • 22.
 1. Koło używa pieczątki podłużnej o treści:

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Warszawski Oddział Przewodników
Warszawskie Koło Przewodników Miejskich
Al. Jerozolimskie 51/16
00-697 Warszawa
tel./fax (0-22) 629 28 40

 1. Za zgodą Zarządu Oddziału Koło może używać innych niezbędnych do działalności pieczęci oraz druków.
 2. Przy lokalu będącym siedzibą Koła bądź innych pomieszczeniach stale używanych przez Koło powinny znajdować się odpowiednie tablice w kolorze zielonym zawierające treść jak w ust. 1, zaopatrzone w odznakę organizacyjną PTTK.
 • 23.
 1. Koło używa odznaki organizacyjnej PTTK, której wzór określa art. 5 statutu PTTK.
 2. Koło posiada własną odznakę przewodnicką. Do noszenia odznaki uprawnieni są wyłącznie członkowie WKPM PTTK
 3. Wzór odznaki przewodnickiej Koła uchwalił Zarząd Oddziału.
 4. Odznaka przewodnicka Koła może być używana obok odznaki przewodnickiej właściwej dla danego rodzaju przewodnictwa.
 5. Koło może przyjmować imiona osób szczególnie zasłużonych dla kraju, PTTK, środowiska lub regionu. Na wniosekKoła uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd Oddziału.
 6. W pismach oficjalnych, dyplomach okolicznościowych, na stronie internetowej oraz innych portalach społecznościowych może być używany wizerunek odznaki WKPM PTTK wyłącznie przez Zarząd WKM PTTK oraz Zarząd WOP PTTK .
 • 24.
 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Głównego PTTK po zasięgnięciu opinii Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie przepisy statutu PTTK i statutu Oddziału.

 

Zarząd Warszawskiego Koła Przewodników Miejskich PTTK

Regulamin WKPM PTTK zatwierdzony przez Zarząd WOP PTTK w dniu 30 marca 2015 r.