Warszawa, dn. 12 lutego 2019 r.
Warszawskie Koło Przewodników Miejskich PTTK

Al. Jerozolimskie 51/16, 00-697 Warszawa

tel. 22 629-28-40

e-mail: wkpm@wp.pl

 

Zarząd Warszawskiego Koła Przewodników Miejskich PTTK zaprasza Koleżanki
i Kolegów na

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,

które odbędzie się w siedzibie Koła w dniu 2 marca 2019 r. (sobota) o godzinie 10:30
lub w II terminie o godz. 10:45

 

Porządek obrad Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór prezydium Zebrania, w tym przewodniczącego i sekretarza obrad.
 3. Wybór Komisji Mandatowej i uchwalenie prawomocności Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
 5. Przyjęcie Regulaminu Zebrania..
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej do udzielenia absolutorium.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Sprawozdanie z 4-letniej działalności Zarządu WKPM PTTK.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej WKPM PTTK.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu WKPM PTTK.
 11. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu WKPM PTTK.
 12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi WKPM PTTK.
 13. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów.
 14. Ustalenie list wyborczych do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła.
 15. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła.
 16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i głosowanie nad wnioskami i uchwałami..
 17. Ogłoszenie wyników wyborów.
 18. Zakończenie Zebrania.

 

W zebraniu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie WKPM PTTK. Prawa wyborcze oraz prawo do otrzymania mandatu mają członkowie z opłaconymi składkami za 2019 rok.

Zarząd zwraca się z prośbą do Koleżanek i Kolegów o wcześniejsze opłacenie zaległych składek (u skarbnika lub na konto w banku) oraz zabranie legitymacji PTTK na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.